Programma

Een actief en verantwoordelijk bestuur

Met N-VA hebben we de voorbije zes jaar keihard gewerkt aan een consequent en correct beleid. Kies jij ook voor zes jaar rechtlijnig en rechtvaardig bestuur?

 • Menen spreekt. Een communicatie met een positieve focus en een fris onthaal voor de inwoners.
 • Menen is onze thuis en onze stad. We organiseren gestructureerd een grote schoonmaak met nette straatteams van wijk per wijk, straat per straat.
 • N-VA kiest voor een financieel gezond beleid met correcte investeringen en een slanke stadswerking! Voor de stadswerking draaien we elke euro om. De sterk gedaalde schuldenlast moet onder controle blijven. Wij verhogen de belastingen niet.
 • We onderzoeken fusies als opportuniteiten om door samenwerking meer te kunnen doen met minder middelen zoals tussen gemeenten of in de politiezone.

Een veilige stad

De grenscriminaliteit blijft te hoog! De politie moet meer op straat. We ijveren voor structurele controles op fraude en misdaad. De wijkagent wordt weer het zichtbare aanspreekpunt in de buurt.

 • N-VA wil nog meer inzetten op een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak van fraude en criminaliteit. Huisjesmelkers en andere vormen van gestructureerde misdaad vragen een gestructureerde aanpak. 
 • Blauw nog meer op straat, blijft een werkpunt. Wij willen de politie meer in het straatbeeld met een gerichte wijkwerking. De wijkagent wordt een dichter aanspreekpunt per wijk. 
 • We focussen op bestuurlijke handhaving via structurele controles van sociale en fiscale en domiciliefraude.
 • Wij onderzoeken een grotere politiezone om nog meer samenwerking te garanderen.

 

Thuis in Menen, Lauwe en Rekkem

We zijn allemaal Menenaars met een gemeenschappelijke taal en cultuur! We sluiten niemand uit. Maar niemand mag zich opsluiten in zijn eigen groep.

 • Nieuwe en allochtone inwoners worden via participatiemomenten en open dagen aangetrokken om zo in de reguliere verenigingswerking in te stromen. 
 • Via subsidies stimuleren we het verenigingsleven om meer diversiteit in de werking aan te moedigen. 
 • Via het gestructureerd organiseren van laagdrempelige taalactiviteiten stimuleren we het Nederlands. 
 • Verplichte cursussen en taallessen met een trajectbegeleider leveren een inburgeringsattest op. Met dit ondertekend contract engageert elke nieuwe inwoner zich om zich hier te integreren. Zo wordt iedereen Menenaar.
 • Bij alle boodschappen vanuit de stad letten we op heldere en laagdrempelige communicatie. Zo bereiken we alle inwoners. We leven ten slotte allemaal samen in deze stad.

 

Aangenaam wonen

Weg met leegstand. We gaan voor een aangename woon- en winkelstad! Zwerfvuil moet streng aangepakt worden. Iedereen zorgt mee voor een nette straat.

 • Menen moet een aangename woonstad worden. We stimuleren renovatie in de binnenstad en bewaken de kwaliteitsvolle invulling van wonen aan de nieuwe Leie. Niet enkel met nieuwbouw, maar ook door de waardevolle historische panden te herwaarderen. 
 • Het kwaliteitslabel van huurwoningen blijft een essentieel onderdeel om mensen een net en aangepast huis te bezorgen. We streven naar de invoering van een verplicht comformiteitsattest voor alle huurwoningen.
 • Door het creëren van een rollend fonds ‘Weg met leegstand!’ dat aangewend wordt voor aankoop, renovatie en verkoop van panden in de binnenstad kunnen we de verfraaiing van onze stad versnellen. De verkankerde leegstand in bepaalde centrumstraten en wijken moeten we desnoods via onteigening wegwerken.
 • Wanneer het wonen in eigen huis omwille van zorg moeilijker wordt, begeleiden we de mensen om de inrichting aan te passen. Met gerichte communicatie over het totaalpakket van zorgbegeleiding, kunnen mensen vlot hun huis aanpassen en langer thuis blijven wonen.

 

Ruimte voor ondernemen

De leegstand moet dalen! Menen moet weer een aantrekkelijke handelsstad worden. Onze bedrijventerreinen worden opgefrist voor nieuwe ondernemers.

 • De leegstand moet dalen! Hardnekkige eigenaars die het centrum stilleggen, moeten hard aangepakt worden. Via onteigening en herbestemming kunnen rond de centrumstraten nieuwe initiatieven genomen worden. Zwaardere boetes op leegstand en verkrotting moeten leegstand tegengaan.
 • De Leiewerken zijn een aanzet om handel en wonen in Menen aan te moedigen. Met de opgelegde verbreding van de Leie kozen we voor een kwalitatieve en groene ruimte waarin het aangenaam wandelen en winkelen is. 
 • Een gevarieerd aanbod in kleinhandel is een must.
 • N-VA Menen had voor Menen-West een andere keuze van locatie voor ogen. Wij vonden de locatie van Menen-Oost beter geschikt. Andere partijen, die de meerderheid uitmaken in de provincie, SP.A, Open VLD en CD&V, hebben daar anders over beslist. Indien Menen-West ontwikkeld wordt, kunnen wij enkel akkoord gaan met een zo proper, leefbaar en duurzaam mogelijk modern bedrijventerrein. Opvolging van de inspraak van de bewoners en omwonenden vinden wij hierbij noodzakelijk, met de nodige groene buffers. Er moet wel degelijk rekening gehouden worden met de vragen van de stad en de buurtbewoners.

 

Kansen voor iedereen

Voor iedere Menenaar gelijke kansen! Een laagdrempelig sociaal beleid met aandacht voor kwetsbare gezinnen, zorgbehoevende ouderen en kansarme kinderen.

 • Ook in Lauwe komt er een lokaal dienstencentrum waar ouderen ontmoeten en ontspannen om vereenzaming tegen te gaan. De nieuwe visie op langer thuis wonen, integreren we in onze aanpak van huisvesting en thuiszorg.
 • Het controleren van de zorgnood garandeert plaatsen voor mensen die het echt nodig hebben. De wachtlijsten voor sociale huisvesting worden correct en eerlijk gevolgd, elke vraag wordt gelijk behandeld.
 • Voor de nieuwe inwoners focussen we op activering, ook via onderwijs, zodat mensen toegeleid worden naar werk, verenigingsleven, sport en vrije tijd. Door de samenwerking van de maatwerkbedrijven wordt maximaal ingezet op arbeidskansen voor de meer kwetsbare mensen.
 • Om onze sociale zekerheid in stand te houden, blijven we aandacht hebben voor fraudebestrijding.

 

Slimme mobiliteit

Stappen, fietsen, treinen, bussen, auto’s, … vlot schakelen moet kunnen! Meer veilige fietsstallingen in de stad.

 • Met het opstellen van een fietsbeleidsplan moedigen we de fiets verder aan. Daarbij wordt er gestreefd naar een veilig stallen van de fietsen. Bij nieuwe verkavelingen wordt er steeds een zachte verbinding voorzien. 
 • We werken positief mee aan het ontwikkelen van het plan voor een fietssnelweg met de provincie.
 • Samen met de organisatie van Shop en Beleef moedigen we fietsen naar de winkel aan.
 • Bij een mobipunt aan het station schakelen we vlot van fiets of auto naar het openbaar vervoer. 
 • Om ook de veiligheid in het verkeer te garanderen, streven we naar een safecharter. Daarmee investeren we in een verkeersveiliger Menen.
 • Bij grote ingrijpende werken bewaakt de stad de goede communicatie naar inwoners en handelaars.

Leren stimuleren

Met sterk onderwijs in onze stad bouwen we een brug voor iedereen.

 • We ondersteunen de visie op de brede school waarin we verschillende functies bundelen. Door ook na de schooluren de poort open te zetten, wordt de school een ontmoetingsplaats in de gemeenschap. 
 • Ook de renovatie van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst dringt zich op. Dit pareltje van erfgoed moet met de voorziene subsidies in eer hersteld worden. 
 • Met de nog intensere samenwerking tussen de academies moedigen we creatieve studenten aan om in verschillende leertrajecten te groeien. Het nieuwe decreet voor kunstonderwijs brengt nog jongere kinderen in contact met muziek, woord en beeld.
 • Voor anderstalige en nieuwe inwoners zetten we in op intense huiswerk- en thuisbegeleiding om van in het gezin onze taal als hefboom voor onderwijs in te zetten.

 

Samen genieten

Wij zijn trots op onze stad! In Menen, Lauwe en Rekkem stimuleren we groene prikkels voor een aangename leefomgeving.

 • Met prikkels voor een bruisende stad willen we impulsen geven om impulsieve initiatieven van cultuur in straten en pleinen te doen ontstaan. 
 • Cultuur en kunst geven Menen de positieve en creatieve uitstraling en moeten blijvend ondersteund worden.
 • Het ontmoetingscentrum van Lauwe moet de ontmoetingsplaats in Lauwe worden voor verenigingen, de bibliotheek en de stadsdiensten met een zaal voor samenkomst en voorstellingen.
 • Inzetten op erfgoed als uithangbord van onze vestingstad blijft een belangrijke focus. Leven in een historische vestingstad biedt een unieke omgeving om in op te groeien. 
 • Jong en oud speelt en beweegt op een lint van sportieve en speelse insteken in de openbare ruimte. 
 • Met onze troeven en streekproducten pakken we meer uit voor onze bezoekers. De Leieboorden en onze vestingen worden een trekpleister. Via actuele brochures en digitale ontsluiting laten we mensen onze mooie plekjes ontdekken.
 • De Sneukelroute langs lokale handelaars met een digitale link naar historische informatie bieden een informatieve en aantrekkelijke blik op de stad.

Plannen met oog op kwaliteit

Wij bouwen verder de visie van de toekomst uit: de Leiewerken en het masterplan doen verlangen naar een mooiere stad langs de aantrekkelijk oevers.

 • Het masterplan blijven we als handleiding gebruiken bij het vergunnen en ontwikkelen in de stad. Deze uitgebreide denkoefening met een internationale stadsarchitect is een echte inspiratiebron en rode draad voor alle komende ontwikkelingen.
 • Zo creëren we groene rustpunten in de stad met mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting voor jong en oud.
 • De Leiewerken worden de hefboom voor de stad van de toekomst.

 

Duurzame leefomgeving

We investeren samen met jou in een duurzame leefomgeving met oog op een gezonde toekomst. We investeren in groene energie, en eerlijke handel voor onze kinderen.

 • Door installatie van mobiele knooppunten in de stad willen we het autoverkeer verminderen en het gezond bewegen aanmoedigen. Met de doe-kaart werken we aan de beweging van iedereen: je stipt aan wat je doet en kan sparen voor een gezonder lichaam. 
 • De afvalstromen die via Mirom en de containerparken worden verzameld, willen we beter opvolgen. De ophalingen van alle afval willen we beter afstemmen op de bewoners of in de winkelstraten. In de Barakken moet ook in het weekend een ophaling gebeuren.
 • Een aantrekkelijk openbaar domein verhoogt het welbevinden en ontmoedigt vervuilers en sluikstorten.
 • Met het screenen van het straatbeeld en de openbare ruimte brengen we alle pijnpunten in kaart om met een gezamenlijke inzet van de stad elke buurt een frisse en nette aanblik te geven.
 • We investeren samen met de inwoners in duurzame en gezonde energie. Tegenstand tegen de impact van windmolens valt weg als je zelf bij de lasten ook de lusten kan voelen

 

Dromen in Menen, Lauwe en Rekkem

De troeven in Menen, Lauwe en Rekkem moeten meer waardering en uitstraling krijgen. Onze stad heeft nog heel wat gebouwen en projecten die zeker een betere invulling of doel kunnen krijgen.

 • De invulling van de historische kasteelhoeve moet een troef en opsteker worden voor Rekkem. N-VA droomt van een aantrekkelijke herwaardering om in de schaduw van het historische kerkgebouw een centrumfunctie te vrijwaren.
 • Met N-VA zien we van een waardevolle toekomst voor het gemeentehuis en het oude ‘Kultuurcentrum’ van Lauwe. Deze panden zijn erfgoed en waarderen we zeker in het straatbeeld. 
 • Nadat het nieuwe Cultuurcentrum van Lauwe afgewerkt is, zoeken we samen met de inwoners en ondernemers van Lauwe een eigen invulling van deze karakteristieke gebouwen.
 • Ook Menen kent opvallende gevels en leegstand waar we dringend leven willen in zien. Een invulling voor het oude gebouw van de belastingen is een must. Ook de oude Olieslagerij is een pareltje van erfgoed aan de Fabiolalaan.  Dit kan zeker een merkpunt worden met een frisse en eigentijdse look. 
 • Deze projecten in Menen, Lauwe en Rekkem zijn uitdagingen om samen met privé-eigenaars aan te pakken om onze leefruimte op te waarderen.