Tevredenheid over de jaarrekeningen 2016

Op 29 mei 2017

Naar jaarlijkse gewoonte werden voorafgaandelijk aan dit agendapunt, de kerncijfers van het afgelopen jaar, reeds toegelicht en besproken op een commissie financiën. Voor de mensen van de financiële dienst komt hierbij heel wat voorbereiding aan te pas. Het voorliggend rapport samengesteld onder leiding van de financieel beheerder, Peter Pille zorgt ervoor dat wij als bestuurders correct op de hoogte worden gehouden van het financiële reilen en zeilen van de Stad. Dit sluitstuk stelt ons in staat, om het politieke beleid beter af te stemmen op de werkelijke noden en de financiële situatie van de Stad. Namens de N-VA fractie wens ik dan ook, de financieel beheerder en zijn dienst te danken voor hun inzet en zodoende ook voor de spiegel die zij ons hiermee voorhouden.

 

Het afgelopen jaar 2016 stemt onze fractie verder tot tevredenheid. Het is duidelijk dat de vooropgestelde beleidsbepalingen ons al een tijd in de handhavingsfase hebben gebracht. Losse schroeven werden vastgezet. De uitgaven afstemmen op de inkomsten zorgt ervoor dat vandaag er een duidelijke verbetering merkbaar is in de financiële toestand van onze Stad.

 

Opmerkelijk in exploitatie is dat meer-inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn door het consequente toepassen van de gemaakte afspraken binnen de diverse beleidsdomeinen: De visie op het parkeren, de houding ten opzichte van de nachtwinkels en tabakszaken en dergelijke meer…dragen wel degelijk een steentje bij tot het resultaat, dat ook dit jaar nagenoeg volledig strookt met vooraf gemaakte raming van €40,6 miljoen. Voor wat betreft uitgaven in exploitatie merken we vooral op dat de algemene raming nauw aansluitend is. Onderlinge verschillen zowel in positieve als negatieve zin, zoals op de personeelskosten, de werkingskosten, op de toegestane werkings-subsidies,- vallen technisch te verklaren en hebben hoofdzakelijk te maken met de diverse processen gebonden door tijd.

 

Zo-ook voor de investeringen is het min-verschil van 38% in ontvangsten tov de raming van €3,7 miljoen te verklaren aan de hand van techniciteiten. We denken dan vooral aan voorziene, nog niet ontvangen subsidies voor projecten die verschoven zijn in tijd. Ook het geld afkomstig van de verkoop van de grond bij de politiekazerne kan pas ontvangen worden na voltooiing van de nieuwe politiekazerne. Wat een belangrijk deel uitmaakt van de wél gerealiseerde ontvangsten (€2,3 miljoen) in investeringen, zijn de gelden ontvangen voor de basisschool in Rekkem en de middelen voor gebruik publieke groene ruimte, goed voor alvast 2/3 van het totaal. Voor wat betreft uitgaven in investeringen kon alvast een som van €1,9 miljoen gerealiseerd worden. Overige belangrijke projecten wachten op groen licht van bevoegde instanties of zijn nog in ontwikkelingsfase.

 

Het resultaat op kasbasis sluit af op 10,9 miljoen euro. Ook hier hoort nog rekenschap te worden gegeven aan het feit dat de kredieten van de investeringen nog voor een groot deel moeten worden overgedragen. Echter het resultaat hierna, biedt toch nog voldoende ademruimte voor toekomstige investeringen. Dit gegeven, samen met het resultaat uit de exploitatierekening- zorgt ook dat de autofinancieringsmarge ons toelaat om met de nodige omzichtigheid na te denken over de grote financiële uitdagingen voor onze Stad in de nabije toekomst. Verdere schuldafbouw is hierbij onontbeerlijk. Vanuit onze fractie dringen wij aan op de opbouw van een reserve bij de volgende budgetwijzigingen en budgetten, een luxe waarvan de huidige meerderheid bij het begin van deze legislatuur, enkel kon dromen.

 

De N-VA- fractie is tevreden dat onze schepenen zich houden aan de bepalingen uit het meerjarenplan en hiermee blijven tegemoetkomen aan de afspraken die ze maakten met de bevolking. We blijven er aandacht voor hebben dat er een passend evenwicht is met aandacht voor iedereen en over alle beleidsdomeinen heen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is