Peilers voor de toekomst

Op 22 december 2015
Filip Elgers

Stemverklaring over het budget 2016:

 

De N-VA fractie wil bij de inleiding van de begroting 2016, nadruk leggen op ook het voorbije financieel beleid, dat ervoor gezorgd heeft dat investeringen mogelijk bleven door het maken van juiste keuzes.

Het afgelopen begrotingsjaar, werd de noodzaak van een lange termijn-visie bevestigd. Zodat ondanks beperkte middelen, tóch diverse beleidsdoelstellingen konden worden gerealiseerd. De “tering naar de nering” zetten middels een correct bestuur was zeker geen loos begrip. Ik kan vaststellen dat het financieel beleid en bij uitbreiding het ganse bestuur, consequent deze visie -geborgd  in het meerjarenplan- in de praktijk heeft gehandhaaft.

Het belang om ook de komende begrotings-periode correct te besturen houdt onverminderd aan. Het is niet min. De komende jaren krijgt de Stad te maken met een terugval van reguliere, vertrouwde inkomsten. Minder inkomsten uit het gemeentefonds, de personenbelasting en uit de onroerende voorheffing, voor 2016 reeds ten belope van 670.000 euro oplopend tot 2,6 mio euro tot 2019.

Zeker is dat het positieve resultaat op de autofinancieringsmarge blijft en dat het resultaat op kasbasis eveneens positief is. Deze peilers zorgen voor voldoende flexibiliteit om ook in de toekomst te kunnen beantwoorden aan opportuniteiten voor onze Stad.

De lopende investeringen zijn gekend. Zo ook de reguliere werkings- en investerings- domeinen. De middelen hiertoe andermaal evenwichtig verdeeld over de tientallen posten die ons samengeteld een goed functionerende Stad Menen moeten waarborgen. De beleidsdomeinen die het meest bepalend zijn voor het budget zijn dan ook deze die voor onze inwoners het belangrijkste zijn. Veiligheid, wonen, cultuur, sport, economie, jeugd, sociaal welzijn en het praktiseren van geloofsovertuiging, het tikt allemaal aan.

Dit is basis dienstverlening. Ook telkens opnieuw stelt het bestuur zichzelf voor een mogelijks nog grotere uitdaging. Deze bestaat erin om met de overige middelen ook het stadsweefsel te verruimen. Ook hier worden dus samengeteld heel wat middelen geïnvesteerd. Om van onze Stad een aangename plaats te maken, waar het goed is om te wonen, te werken en zich te verenigen. Waar sociaal beleid evenwichtig en degelijk wordt gevoerd. Waar er gezorgd wordt dat onze inwoners zich kunnen vormen door onderwijs en cultuur. Maar ook dat de inwoners op gezette tijden eens de bloemetjes kunnen buiten zetten. En niet te vergeten, dat de wegen naar dit alles toe, er netjes en intact bij liggen.

De N-VA fractie is tevreden dat hiermee haar bepalingen uit het meerjarenplan steeds verder worden uitgewerkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is